August 4, 2023

5 benefits of regular exercise & tips on healthy habits for a better lifestyle 🇺🇸 🇳🇱

🇺🇸 We all know exercising regularly is healthy. But what is the exact impact on our mind and body? How exactly does it help us lead a better life? In this blog we answer these questions by discussing 5 health benefits of regular exercise. At the end we have also included tips on how you can best maintain a healthy lifestyle. 

 1. Improved heart rate: Regular exercise can contribute to better heart health by minimizing the risk of heart disease and strengthening the heart muscle. Other positive consequences are lower blood pressure, improved levels of cholesterol, and reduced likelihood of coronary artery disease
 2. Weight management: You can manage your weight and avoid obesity by exercising regularly. Physical activity of any kind leads to burning calories and in such a way you can keep your weight within a healthy range. Also, regular exercise helps in the development of muscle mass which boosts the metabolic rate and makes you burn more calories during the day. Psst… listening to music improves your workout performance by 15%, so put your headphones on and burn some calories! 
 3. Reduced risk of chronic diseases: Regular exercise can also reduce the risk of several chronic diseases, amongst which are type 2 diabetes, osteoporosis, and even some types of cancer. The symptoms of arthritis and chronic pain can be managed with exercises as well.
 4. Improved mental health: Regular exercise has benefits for the mind as well. On the one hand, it can decrease the symptoms of depression and anxiety, and on the other, it can be a driver of a good mood and better self-esteem. According to research, when dealing with depression exercising is found to be as effective as medication. You can read more about the mind-body connection in our blog. 
 5. Increased longevity: Exercising regularly increases your lifespan and decreases the risk of early death. Researchers have found that people who devote 150-300 minutes per week to moderate-intensity activity or 75-150 minutes of vigorous-intensity activity, can reduce the chance of premature death by 21%. Moreover, exercising can prevent signs of aging, so you should aim at 3 times 45-minute workouts a week. This also improves your immune system, and you will get sick more rarely.

What can you do? Everything starts with creating a habit. Here are some tips on how you can maintain a healthy lifestyle

 • Eat a balanced diet: focus on vitamins, proteins, healthy fats, and carbs (e.g. brown rice). Make sure to include 300g of vegetables in your diet daily (this includes protein)
 • Stay hydrated: on average women should consume 11 cups of water per day, and men 16. 
 • Get enough sleep: most adults need 7-8 hours of sleep
 • Manage stress levels: take away the stress with short walks and screen detox (e.g. limit your screen time and remove push notifications)
 • Stay active during the day: exercise daily even if it is just a short walk. If you need tips on how to create a personalized workout routine you can read about it in our blog post
 • Practice good hygiene: stay home when you feel sick, wash your hands, and cover your mouth when coughing or sneezing
 • Build strong relationships: make time for socializing and connect with your friends and family regularly

Small changes can lead to great impact (remember the butterfly effect!). Considering the benefits that regular exercise can have on your body and mind, including these healthy habits in your lifestyle can lead to better well-being. As people said - sound body, sound mind. 

🇳🇱 We weten allemaal dat regelmatig sporten gezond is. Maar wat is precies de impact op onze geest en ons lichaam? Hoe helpt het ons precies om een beter leven te leiden? In deze blog beantwoorden we deze vragen door 5 gezondheidsvoordelen van regelmatig bewegen te bespreken. Aan het einde hebben we ook tips opgenomen over hoe je het beste een gezonde levensstijl kunt volhouden.

 1. Verbeterde hartslag: regelmatige lichaamsbeweging kan bijdragen aan een betere gezondheid van het hart door het risico op hartaandoeningen te minimaliseren en de hartspier te versterken. Andere positieve gevolgen zijn een lagere bloeddruk, een verbeterd cholesterolgehalte en een verminderde kans op coronaire hartziekte
 2. Gewichtsbeheersing: u kunt uw gewicht beheersen en overgewicht voorkomen door regelmatig te bewegen. Lichamelijke activiteit van welke aard dan ook leidt tot het verbranden van calorieën en op zo'n manier kunt u uw gewicht binnen een gezond bereik houden. Regelmatige lichaamsbeweging helpt ook bij de ontwikkeling van spiermassa, wat de stofwisseling verhoogt en ervoor zorgt dat je gedurende de dag meer calorieën verbrandt. Psst… naar muziek luisteren verbetert je trainingsprestaties met 15%, dus zet je koptelefoon op en verbrand wat calorieën!
 3. Verminderd risico op chronische ziekten: regelmatige lichaamsbeweging kan ook het risico op verschillende chronische ziekten verminderen, waaronder diabetes type 2, osteoporose en zelfs sommige soorten kanker. De symptomen van artritis en chronische pijn kunnen ook met oefeningen worden behandeld.
 4. Verbeterde geestelijke gezondheid: regelmatige lichaamsbeweging heeft ook voordelen voor de geest. Aan de ene kant kan het de symptomen van depressie en angst verminderen, en aan de andere kant kan het een aanjager zijn van een goed humeur en een beter gevoel van eigenwaarde. Uit onderzoek blijkt dat sporten bij depressie even effectief is als medicatie. Meer over de mind-body connectie lees je in onze blog.
 5. Langere levensduur: regelmatig sporten verlengt uw levensduur en vermindert het risico op vroegtijdig overlijden. Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die 150-300 minuten per week besteden aan matige intensiteit of 75-150 minuten aan intensieve activiteit, de kans op vroegtijdig overlijden met 21% kunnen verminderen. Bovendien kan lichaamsbeweging tekenen van veroudering voorkomen, dus je moet streven naar 3 keer 45 minuten trainen per week. Dit verbetert ook je immuunsysteem en je zult minder vaak ziek worden.

Wat kan je doen? Alles begint met het creëren van een gewoonte. Hier zijn enkele tips over hoe u een gezonde levensstijl kunt behouden

 • Eet een uitgebalanceerd dieet: focus op vitamines, eiwitten, gezonde vetten en koolhydraten (bijvoorbeeld bruine rijst). Zorg ervoor dat u dagelijks 300 g groenten in uw dieet opneemt (inclusief eiwitten)
 • Blijf gehydrateerd: vrouwen zouden gemiddeld 11 kopjes water per dag moeten consumeren, en mannen 16.
 • Zorg voor voldoende slaap: de meeste volwassenen hebben 7-8 uur slaap nodig
 • Beheer stressniveaus: haal de stress weg met korte wandelingen en schermdetox (beperk bijvoorbeeld uw schermtijd en verwijder pushmeldingen)
 • Blijf overdag actief: beweeg dagelijks, ook al is het maar een korte wandeling. Als je tips nodig hebt voor het creëren van een gepersonaliseerde trainingsroutine, kun je daarover lezen in onze blogpost.
 • Pas goede hygiëne toe: blijf thuis als je je ziek voelt, was je handen en bedek je mond als je hoest of niest
 • Bouw sterke relaties op: maak tijd vrij voor sociale contacten en maak regelmatig contact met uw vrienden en familie

Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben (denk aan het vlindereffect!). Gezien de voordelen die regelmatige lichaamsbeweging kan hebben voor uw lichaam en geest, kan het opnemen van deze gezonde gewoonten in uw levensstijl leiden tot een beter welzijn. Zoals mensen zeiden: een gezond lichaam, een gezonde geest.

Lift your progress

Contact
De Boelelaan 1085, room M236
1081 HV Amsterdam
hello@gymstory.nl
+31-(0)6-27177647
KVK/CoC: 73437638
BTW/VAT: NL859536695B01