August 4, 2023

Understanding Member Habits: How Fitness Tracking Can Benefit Gym Operators 🇳🇱🇺🇸

🇳🇱 Als sportschool operator is het essentieel om de gewoonten, voorkeuren en het gedrag van uw leden te begrijpen om hen de best mogelijke ervaring te bieden. Hoewel het mogelijk is om wat informatie te verzamelen via gesprekken en enquêtes, kan het bijhouden van de fitnessgegevens van leden een vollediger beeld geven. In deze blogpost onderzoeken we de voordelen van het bijhouden van fitnessgegevens van leden en hoe het sportschoolexploitanten kan helpen inzicht te krijgen in de gewoonten van leden, waardoor ze verbeteringen kunnen aanbrengen in de sportschoolervaring.

Verbeterde betrokkenheid van leden
Door de fitnessgegevens van leden bij te houden, kunnen sportschoolexploitanten de soorten trainingen en activiteiten identificeren die het populairst zijn onder hun leden. Deze informatie kan worden gebruikt om de betrokkenheid te vergroten door meer te bieden van wat leden leuk vinden en door activiteiten af te stemmen op hun interesses. Als een sportschool bijvoorbeeld constateert dat een bepaalde fitnessapparatuur consistent goed wordt bezocht, kan het zinvol zijn om extra apparatuur aan te bieden.

Aangepaste trainingen
Fitnesstracking kan sportschoolexploitanten ook een schat aan informatie bieden over de voortgang, doelen en beperkingen van individuele leden. Door deze gegevens te gebruiken, kunnen sportschoolexploitanten aangepaste trainingsaanbevelingen geven die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk lid. Een sportschool kan bijvoorbeeld specifieke oefeningen voorstellen om een lid te helpen een bepaalde zwakte te overwinnen of een trainingsroutine aan te passen aan hun schema.‍

Verbeterde retentie
Door fitnessgegevens van leden bij te houden en trainingen op maat aan te bieden, kunnen sportschoolexploitanten leden helpen vooruitgang te zien en gemotiveerd te blijven. Vorig jaar hebben we ons aangesloten bij een wetenschappelijk onderzoeksprogramma en hebben we bewezen dat ons platform helpt om gebruikers te motiveren na de periode van 2 maanden. We bespraken het "waarom" en enkele resultaten in deze blogpost. Wanneer leden hun vooruitgang zien en het gevoel hebben dat ze vooruitgang boeken in de richting van hun doelen, is de kans groter dat ze de sportschool blijven gebruiken en betrokken blijven. Door leden aangepaste trainingsaanbevelingen te geven, kunnen sportschoolexploitanten er bovendien voor zorgen dat trainingen uitdagend, boeiend en plezierig zijn.‍

Verbeterd gebruik van apparatuur
Door fitnessgegevens van leden bij te houden, kunnen sportschoolexploitanten ook inzicht krijgen in welke apparaten het meest worden gebruikt. Deze informatie kan operators helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over de aanschaf van nieuwe apparatuur en over het onderhoud van bestaande apparatuur. Als een bepaald apparaat bijvoorbeeld consequent in gebruik is, kan het een goed idee zijn om in een nieuwer model te investeren of extra eenheden toe te voegen. Aan de andere kant, als een apparaat zelden wordt gebruikt, is het misschien beter om het te verwijderen en ruimte vrij te maken voor andere activiteiten.‍

Concluderend kan het bijhouden van fitnessgegevens van leden sportschoolexploitanten waardevolle inzichten geven in de gewoonten en voorkeuren van leden. Door deze informatie te gebruiken, kunnen sportschoolexploitanten de betrokkenheid verbeteren, aangepaste trainingen aanbieden, de retentie verbeteren en het gebruik van apparatuur optimaliseren. Door datagestuurde beslissingen te nemen, kunnen sportschoolexploitanten een aangenamere en effectievere sportschoolervaring voor hun leden creëren.

🇺🇸 As a gym operator, it is essential to understand your members' habits, preferences, and behavior to provide them with the best possible experience. While it's possible to gather some information through conversations and surveys, tracking member fitness data can provide a more comprehensive picture. In this blog post, we'll explore the benefits of tracking member fitness data and how it can help gym operators gain insights into member habits, allowing them to make improvements to the gym experience.

Improved Member Engagement

By tracking member fitness data, gym operators can identify the types of workouts and activities that are most popular among their members. This information can be used to improve engagement by offering more of what members enjoy and tailoring activities to meet their interests. For example, if a gym sees that a particular fitness equipment is consistently well-attended, it may make sense to add more of the equipment to the gym floor.

Customized Workouts

Fitness tracking can also provide gym operators with a wealth of information about individual members' progress, goals, and limitations. By using this data, gym operators can provide customized workout recommendations that are tailored to each member's specific needs and abilities. For example, a gym could suggest specific exercises to help a member overcome a particular weakness or adjust a workout routine to better fit their schedule.

Improved Retention

By tracking member fitness data and providing customized workouts, gym operators can help members see progress and stay motivated. Last year, we joined a scientific research program and proved that our platform helps to motivate users past the 2-month period. We discussed the "why" and some results in this blog post. When members see their progress and feel like they are making progress towards their goals, they are more likely to continue using the gym and stay engaged. Additionally, by providing members with customized workout recommendations, gym operators can help ensure that workouts are challenging, engaging, and enjoyable.

Improved Equipment Usage

By tracking member fitness data, gym operators can also gain insights into which pieces of equipment are being used most frequently. This information can help operators make informed decisions about purchasing new equipment, as well as how to maintain existing equipment. For example, if a particular piece of equipment is consistently in use, it may be a good idea to invest in a newer model or add additional units. On the other hand, if a piece of equipment is rarely used, it may be better to remove it and free up space for other activities.

In conclusion, tracking member fitness data can provide gym operators with valuable insights into member habits and preferences. By using this information, gym operators can improve engagement, provide customized workouts, improve retention, and optimize equipment usage. By making data-driven decisions, gym operators can create a more enjoyable and effective gym experience for their members.

Lift your progress

Contact
De Boelelaan 1085, room M236
1081 HV Amsterdam
hello@gymstory.nl
+31-(0)6-27177647
KVK/CoC: 73437638
BTW/VAT: NL859536695B01